ประกาศ กำหนดจำนวนครั้งการลาและการมาทำงานสายเพื่อประกอบการเลื่อนขั้นเงินเดือน ประจำปีงบประมาณ 2564

|

               อาศัยอำนาจตามความใน ข้อ 8 (6),(7),(8) และ (9) แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอ่างทอง
เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ ๒๕59 ประกอบกับข้อ 11
(6),(7),(8) และ (9) แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอ่างทอง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
เลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2562 กำหนด
ว่าพนักงานส่วนตำบลซึ่งจะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน และพนักงานครูที่จะได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนในแต่ละ
ครั้ง ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ลาหรือมาทำงานสายเกินจำนวนครั้งที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนดเป็นหนังสือไว้ก่อน
แล้ว โดยคำนึงถึงลักษณะงานและสภาพท้องที่อันเป็นที่ตั้งของแต่ละส่วนราชการหรือหน่วยงาน

               ในการนี้ เพื่อให้ระบบการเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงกำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาประกอบ
การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล การเลื่อนเงินเดือนพนักงานครู และการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ดังนี้