ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ

|

เรื่อง ขอขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2567 (เพิ่มเติม)