ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบการประเมิน ครั้งที่ 1)

|