ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567

|

          ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง จะดำเนินการรับสมัครบุคคลทั่วไป
เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ทักษะ) ตำแหน่ง คนสวน สังกัดกองช่าง จำนวน 1 อัตรา

          ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ จึงขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศและประชาสัมพันธ์การรับสมัคร
บุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างให้ผู้ที่สนใจทราบ โดยเริ่มดำเนินการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 9 – 17
พฤศจิกายน 2566
ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ ในวันและเวลาราชการรายละเอียดปรากฏดังประกาศ
รับสมัครฯ ดังแนบมาพร้อมนี้