คำสั่งแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลและหัวหน้าส่วนราชการ

|

เพื่อให้การปฏิบัติงานในระดับสำนัก/กองและส่วนราชการต่าง ๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประสิทธิภาพ
และเพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ โดยมิต้องออกคำสั่งแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล รักษาราชการแทนเป็นครั้งคราวไป
จึงแต่งตั้งให้พนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนกรณีที่ไม่มีปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หัวหน้าสำนักปลัด
ผู้อำนวยการกอง หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้แล้วแต่กรณี รายนามตามบัญชีแนบท้ายคำสั่งนี้