คำสั่งที่ 4/2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ

|

          ตามที่ ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติเห็นชอบให้ประกาศผลการเลือกตั้ง
เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2564 เรียบร้อยแล้ว นั้น

          เพื่อให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ
และบังเกิดประโยชน์ต่อทางราชการ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 59 (2) และมาตรา 60 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติ
สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตำบลจังหวัดอ่างทอง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล
ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2545 ข้อ 243 จึงมีคำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ
ตามลำดับดังนี้
          1. นายสมยศ         ชมสุวรรณ์             รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ คนที่ 1
          2. นายคณิศร       ธาดาวัตรภรณ์      รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ คนที่ 2
          3. นายศรายุทธ    มีทรัพย์                  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ

          โดยให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ ในกรณีที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้

          ในกรณีที่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ หรือคำสั่งใด แต่งตั้งให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
เป็นกรรมการหรือมีอำนาจหน้าที่อย่างใด ให้ผู้รักษาราชการแทนทำหน้าที่กรรมการหรือมีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับนายก
องค์การบริหารส่วนตำบลในระหว่างรักษาราชการแทนด้วย

           ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ 6 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป