กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์โรงเรียนวัดจำปาหล่อ

|
          วันที่ 4 ธันวาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ ร่วมกับวัดจำปาหล่อ
กำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดบริเวณโดยรอบโรงเรียน
วัดจำปาหล่อ หมู่ที่ 5 ตำบลจำปาหล่อ ตำบลจำปาหล่อ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
ตามโครงการ วัด สร้างสุข เพื่อสร้างจิตสำนึกในประชาชนในตำบลจำปาหล่อช่วยกันรักษา
ความสะอาดวัดและชุมชม โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ตำบลจำปาหล่อ ผู้นำฝ่ายปกครอง
ท้องที่ ผู้นำฝ่ายปกครองท้องถิ่น คณะครู นักเรียนโรงเรียน โยธิน บูรณะ อ่างทอง คณะครู
นักเรียน โรงเรียนวัดจำปาหล่อ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ และประชาชน
จิตอาสาพระราชทาน