กิจกรรมการสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

|

เมื่อวันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15.00 น.

องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ นำโดย นายศิวกร นิรันดร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ
ดำเนินกิจกรรมการสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy เพื่อมอบนโยบาย พร้อมถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับนโยบาย
No Gift Policy ให้แก่คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู พนักงานจ้าง และเจ้าหน้า
ที่ที่เกี่ยวข้องในสังกัดทุกคน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้าง ความรู้ ความเข้าใจ ถึงที่มาและความสำคัญของ
นโยบาย No Gift Policy วัตถุประสงค์ของนโยบาย No Gift Policy และแนวทางการพิจารณารับ/ไม่รับ ของขวัญ
และของกำนัล เพื่อเป็นการปลุกจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด
จากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้หน่วยงานมีความโปร่งใส สุจริต และสามารถตรวจสอบได้

ณ ห้องประชุมอาคารชมรมผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ