กำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงและปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถส่วนกลางและครุภัณฑ์ (เครื่องจักรกล) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

|

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2563 หมวด 1 บททั่วไป ข้อ 7 กำหนดว่าในแต่ละปีงบประมาณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องสำรวจและกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถทุกคัน เพื่อเป็นหลักฐานการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบ และหมวด 5 การเบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ข้อ ๑๙ การเบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถยนต์แต่ละคันไว้ ทั้งนี้ ให้ถือตามสภาพและขนาดรถยนต์นั้น ๆ รถส่วนกลางและรถรับรอง ให้เบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิงจากงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น สำหรับรถประจำตำแหน่ง ให้ผู้มีสิทธิใช้รถประจำตำแหน่งเป็นผู้จ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิง องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ จึงกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงและปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถส่วนกลางและครุภัณฑ์ (เครื่องจักรกล) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

เพื่อให้การควบคุม ดูแล เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อทางราชการในการเบิกจ่ายงบประมาณค่าน้ำมันเชื้อเพลิง จึงกำหนดใช้หลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  1 ตุลาคม 2566 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2567