การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ครั้งที่ 3)

|

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
จะดำเนินการรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 2 อัตรา ดังนี้
1. ตำแหน่ง คนงาน                 สังกัด สำนักปลัด          จำนวน 1 อัตรา
2. ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)      สังกัด กองการศึกษาฯ จำนวน 1 อัตรา

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ จึงขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลทั่วไป
เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างให้ผู้ที่สนใจทราบ โดยเริ่มดำเนินการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 15-24
สิงหาคม 2566 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ ในวันและเวลาราชการรายละเอียดปรากฏ
ดังประกาศรับสมัครฯ ดังแนบมาพร้อมนี้