การมอบอำนาจในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม

|

เพื่อให้การบริหารงานพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อเป็นไปด้วยความคล่องตัว รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 56 (2) (ข) และกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ.2560 ข้อ 1 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 60 วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 และข้อ 4 ข้อ 6 ข้อ 7 ของระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ ในฐานะหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ จึงมอบอำนาจในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อและข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่งที่แนบมาพร้อมนี้