การประชุมพนักงาน ประจำเดือน ธันวาคม 2565

|
📝 วันที่ 6 ธันวาคม 2565 เวลา 15.00 น. 📝

นายศิวกร นิรันดร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ และคณะผู้บริหาร
ประชุมพนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ เพื่อมอบหมาย
และติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการต่างๆ ประจำเดือน ธันวาคม 2565

ณ ห้องประชุมอาคารชมรมผู้สูงอายุตำบลจำปาหล่อ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง