การประชุมผู้นำและเวทีประชาคมตำบลจำปาหล่อ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565

|

        เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ นำโดยคณะผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล
ในสังกัด ดำเนินการจัดประชุมผู้นำและเวทีประชาคมตำบลจำปาหล่อ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุม
อาคารชมรมผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ
        ซึ่งเป็นการประชุมร่วมกันระหว่างผู้บริหาร, สมาชิกสภา อบต., กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน, แพทย์ประจำตำบล, หัวหน้าส่วน
ราชการใน อบต., หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ตำบลจำปาหล่อ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง, ผู้แทนกลุ่มอาชีพ, องค์กรภาคเอกชน
และประชาชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานและติดตามผลการปฏิบัติงานในรอบที่ผ่านมา รวมทั้งรับฟังความคิดเห็น
ปัญหา ความต้องการ และรับทราบเรื่องราวต่างๆ ของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ เพื่อร่วมกันระดมความคิดในการแก้ไขปัญหา
ตลอดจนบูรณาการการดำเนินงานร่วมกันอย่างมีส่วนร่วมในทุกระดับ อันนำไปสู่แนวทางการพัฒนาในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ