การประชุมประจำเดือน มกราคม 2566

|
🎞วันอังคารที่ 10 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น.🎞

          📹🎞📒 องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อประชุมประจำเดือนผู้นำและเวทีประชาคม
ตำบลจำปาหล่อซึ่งเป็นการประชุมระหว่างผู้บริหารสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ
กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล หัวหน้าส่วนราชการ
ในองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนกลุ่มอาชีพ องค์กรเอกชน
และประชาชนทุกเดือน
          📝ประชุมประจำเดือน มกราคม 2566
          📝เพื่อหารือข้อราชการ รายงานผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ
สถานการณ์ในพื้นที่แต่ละหมู่บ้าน การปฏิบัติงานของหน่วยงานราชการในพื้นที่ตำบลจำปาหล่อ
          📝ณ ห้องประชุมชมรมผู้สูงอายุตำบลจำปาหล่อ