การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เดือน ม.ค. 2565

|
🎥 วันที่ 7 มกราคม 2565 🎥
 
เวลา 10.00 น. นายศิวกร นิรันดร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ
พร้อมด้วยนายคณิศร ธาดาวัตรภรณ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ
นายมนต์เทพย์ นัยพร เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ
นางสาวน้ำมนต์ ปัญญากุล นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ และนางสาวสุรีย์พร อ้นชัยยะ
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ ในการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในตำบลจำปาหล่อ
ที่มีความประสงค์รับเป็นเงินสด ณ ศาลาอเนกประสงค์ศิริเลิศ อเนกลาภ หมู่ที่ 5
ตำบลจำปาหล่อ และศาลาประชาคมหมู่ที่ 7 ตำบลจำปาหล่อ อำเภอเมืองอ่างทอง
จังหวัดอ่างทอง