การขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพประจำปี 2567

|

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ มีความประสงค์จะจำหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 51 รายการ ราคากลาง 1,820.00 (-หนึ่งพัน แปดร้อยยี่สิบบาทถ้วน-) ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2564 ในคราวเดียวพร้อมกันทุกรายการ ตามรายการแนบท้ายประกาศนี้