กองการศึกษาฯ ได้กำหนดจัดกิจกรรมโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดตามแนวทาง 5 ส และจัดกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนตามหลัก “บวร” ในวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2566 ณ วัดโพธิ์ทูล ตำบลจำปาหล่อ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

|